– KWIECIŃSKI Mieczysław (1893 – 1915)

Mieczysław Kwieciński ps. „Oset” urodził się 2 czerwca 1893 r. w Miechowie. Był synem małżonków Mateusza Kwiecińskiego (urzędnika kolejno: gminnego, powiatowego w Miechowie, a w końcu gubernialnego i wojewódzkiego w Kielcach) i Weroniki z domu Klatt. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się dalej w gimnazjum kieleckim, aby po strajku szkolnym w 1905 roku kontynuować ją dalej w kieleckiej Szkole Handlowej. W kieleckiej handlówce uczestniczył w działalności tajnych kółek patriotyczno – niepodległościowych. Był współorganizatorem skautingu na Kielecczyźnie. W 1911 r. maturą zakończył Kielecką Szkołę Handlową Miejską. W tym samym roku wyjechał do Belgii, gdzie na Uniwersytecie w Liege (Leodium) podjął studia na Wydziale Arts et Manufaktures w zakresie chemii (specjalność farbiarstwo). Jeszcze w 1911 r. wstąpił w Leodium do Związku Walki Czynnej, a później Związku Strzeleckiego, gdzie ukończył kurs oficerski. W 1912 r. otrzymał stopień plutonowego. Był członkiem stowarzyszenia filareckiego. W latach 1913-1914 prowadził wspólnie z Aleksandrem Gonzagą- Myszkowskim szkołę podoficerską Związku Strzeleckiego w Liege. W 1914 r. znalazł się w zarządzie głównym „Unii Stowarzyszeń polskiej młodzieży niepodległościowej-postępowej”. Latem 1914 r. przyjechał do Krakowa i tu wstąpił do Legionów Polskich.
Wyruszył na wojnę w dniu 8 sierpnia 1914 r., w składzie 13-tej kompanii obywatela Jerzego „Rojana”-Śladkiego, jako dowódca jej 4-tego plutonu. W wyniku reorganizacji 13-ta kompania została przemianowana na 2-gą i pod dowództwem Kordiana „Ignacego” Zamorskiego weszła w skład II baonu ob. Mieczysława „Norwida”-Neugebauera. W czasie pobytu Legionów w Kielcach, otrzymał konia wierzchowego, wraz z oporządzeniem, w prezencie od Mieczysława Karsza – naczelnika kieleckiej straży ogniowej i właściciela miejscowego browaru. 9 października 1914 r. rozkazem Komendanta Głównego awansowany został na podporucznika (Kwatera Główna Jakubowice baon II poz. 52 M. Kwieciński ppor.). W składzie 2. kompanii II baonu ppor. Oset odbył kampanię jesienną 1914 roku. 18 grudnia 1914 r. otrzymał w Nowym Sączu dowództwo kompanii „chłopców podhalańskich”. W wyniku przeprowadzonej ogólnej reorganizacji l Brygady Legionów Polskich w grudniu tego roku ppor. „Oset” wszedł w skład 5pp LP, jako dowódca 3. kompanii w II baonie Olszyny-Wilczyńskiego. Brał udział w bitwie pod Łowczówkiem, gdzie został ranny. Krótkotrwale przebywał w szpitalu wojennym w Cieszynie. 1 stycznia 1915 r. rozkazem Józefa Piłsudskiego awansowany do stopnia porucznika. Po wyjściu Legionów z leż zimowych w Kętach M. Kwieciński był nadal dowódcą trzeciej kompanii, która wskutek następnej reorganizacji (tworzenie batalionów czterokompanijnych) otrzymała  „7” w  5 pp LP. Porucznik „Oset” brał jeszcze udział w walkach nad Nidą oraz walczył pod Konarami.
Zginął pod Przepiórowem (rejon Konar) w dniu 23 maja 1915 r., przygotowując się ze swoją kompanią do ataku na pozycje rosyjskie. Pochowany został pierwotnie w Pęcławicach, naprzeciw mogiły kpt. Kazimierza Herwina-Piątka. W 1916 roku ekshumowany staraniem Ojca. Powtórny pogrzeb w dniach 4-5 maja 1916 r. przeszedł trasą z Miechowa przez Słomniki do Iwanowie i miał charakter patriotycznej manifestacji. Na odcinku od Prandocina orszakowi pogrzebowemu towarzyszyła, przy bardzo licznym udziale tamtejszej parafii, banderia krakusów, którą zorganizował p. Gwiazda miejscowy działacz ludowy wraz z ks. Romualdem Wiadrowskim proboszczem prandockim. Końcowe uroczystości pogrzebowe odbyły się w Iwanowicach, gdzie śp. por. Mieczysław Oset-Kwieciński został pochowany na miejscowym cmentarzu.  W trakcie uroczystości pogrzebowych w Miechowie, grupa miejscowych pań (koleżanki Weroniki Kwiecińskiej) wykonała, pod przewodnictwem p. Klary Kownas, amarantowy sztandar z aplikowaną postacią Orła Białego, którą nakryto trumnie bohatera.
Nazwisko Mieczysława Kwiecińskiego zostało wypisane na tablicy pamiątkowej poświęconej uczniom Kieleckiej Szkoły Handlowej, którzy polegli za Ojczyznę. Tablica znajduje się w holu danego gmachu Szkoły w Kielcach.
Mieczysław Kwieciński został odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl. Nr krzyża 6482 oraz Krzyżem Niepodległości nadanym  zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 9.11.1933 r.

WB

Źródło: 

 1. Zuchowaty Nr 11 z 1936 r., artykuł H.Zielińskiego „Dzieje II baonu  5pp” oraz  Nr 2/1916 i roczniki 1936, 1937.
 2. G. Łowczowski – oprac., Piąty Pułk Piechoty Legionów „Zuchowatych”,  Koło Piątego Pułku Piechoty Legionów, Londyn 1968 r.
 3. Tadeusz Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934 r.
 4. Pamiętniki generała broni Leona Berbeckiego, Wydawnictwo Śląsk 1959 r.  /str.107/
 5. Panteon Polski, Lwów, Nr 3 z dn. 1.12.1924 r.
 6. Wykaz kawalerów VM z okresu II RP, Centralne Archiwum Wojskowe sygn. akt. CAW GISZ 302.17.25, tamże na str.155 w poz.30 wymieniony M. Kwieciński.
 7. W dniu Imienin Komendanta,  wydanie specjalne dziennika Polska Zbrojna  dn.19.03.1932  Tamże artykuł Janusza  „Wspomnienia ze Związku Strzeleckiego w Belgii”
 8. Nowości Ilustrowane, Nr 23 z dn. 3.06.1916 r. Kraków
 9. Nowa Reforma, Nr 240 z 13.05.1916 r. Kraków
 10. Naprzód,  Nr 234   9.06.1915 r. Kraków
 11. Listy  M. Kwiecińskiego pisane z Liege do rodziny

Dane biograficzne zebrał Jan Matzke
(wnuk Marii Kwiecińskiej, siostry por. „Oseta”)

Pogrzeb Mieczysława Kwiecińskiego w Miechowie
Kondukt żałobny z trumną Mieczysława Kwiecińskiego przykrytą flagą z orłem

Strona utworzona przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz Gminy i Miasta Miechów.

logo Miechów.pl logo Miechów.eu
Wykonanie LeanLAB
Przewiń do góry